Een werkgever slaat veel gegevens op van werknemers. Hoe lang mag je die personeelsgegevens eigenlijk bewaren?

Wet Bescherming Persoonsgegevens

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) staat dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Je moet dus kritisch kijken naar de verhouding tussen het eigen belang en het belang van de werknemer. Als je de persoonsgegevens niet meer nodig hebt, dan zou je ze moeten verwijderen.

Wettelijke bewaartermijnen

Naast de Wbp is er een aantal andere wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

  • Vrijstellingenbesluit: u mag personeelsgegevens bewaren tot twee jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
  • Sollicitatie: de gegevens van sollicitanten moet je uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd verwijderen of eerder als de sollicitant hier om vraagt. Je kunt de sollicitant ook vragen om de persoonsgegevens langer (een jaar) in portefeuille te houden, maar dat kan alleen na toestemming;
  • Wet Verbetering Poortwachter: verslaglegging in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter mag je tot maximaal twee jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewaren. Dit geldt ook voor afspraken inzake werkzaamheden uit hoofde van de ondernemingsraad;
  • Opnames van een beveiligingscamera moeten 24 uur na de opname worden verwijderd. Als het specifieke beelden zijn van een incident, mag je ze bewaren tot het incident is opgelost.