De wet schrijft speciale regels voor met betrekking tot het beëindigen van een agentuurovereenkomst. De opzegging is aan wettelijke voorwaarden gebonden.

Opzegtermijn

Partijen zijn in beginsel vrij om een opzegtermijn overeen te komen in de agentuurovereenkomst.

Wel opzegtermijn in agentuurovereenkomst

Als partijen een opzegtermijn zijn overeengekomen, kunnen partijen met inachtneming van die termijn de agentuurovereenkomst beëindigen. De wet stelt hieraan wel voorwaarden.

De opzegtermijn dient minimaal één maand te zijn na een looptijd van één jaar of korter en twee maanden na een looptijd van meer dan één jaar en minder dan twee jaar. Dit loopt op tot een opzegtermijn van zes maanden bij de looptijd van een overeenkomst van 6 jaar of langer.

Geen opzegtermijn in agentuurovereenkomst

Als partijen geen opzegtermijn zijn overeengekomen, dan geldt een wettelijke minimale opzegtermijn van vier maanden. De wettelijke termijn bedraagt vijf maanden als de overeenkomst drie jaar heeft gelopen en zes maanden als de overeenkomst zes jaar of langer heeft gelopen.

Opzegging dient plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand.

Schadevergoeding bij onrechtmatige opzegging

Als de principaal opzegt zonder de wettelijke opzegtermijn in acht te nemen, is hij aan de handelsagent een schadevergoeding verschuldigd.

Die schadevergoeding wordt doorgaans bepaald op de provisie die de handelsagent zou hebben ontvangen indien de wettelijke opzegtermijn wél in acht was genomen. De basis voor de berekening is de provisie die de handelsagent de twaalf maanden voor de opzegging heeft gekregen.

De hoogte van de schadevergoeding kan bij gegronde redenen naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Klantenvergoeding bij opzegging

Zelfs als de agentuurovereenkomst op de juiste manier is opgezegd, kan de principaal een klantenvergoeding (goodwillvergoeding) verschuldigd zijn aan de handelsagent. De vergoeding wordt toegekend aan de handelsagent indien deze de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of de transacties met bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid en de transacties met deze klanten de principaal nog aanzienlijke voordelen opleveren.

Bepalen klantenvergoeding (goodwillvergoeding)

De klantenvergoeding wordt in drie stappen vastgesteld:

  1. Berekenen van de provisieverliezen – op basis van de voordelen die transacties met de door de handelsagent aangebrachte klanten de principaal opleveren;
  2. Bepalen billijkheidscorrectie;
  3. Toetsen klantenvergoeding aan het maximum zoals bepaald in artikel 7:442 lid 2 BW -in dit artikel is bepaald dat de klantenvergoeding niet meer mag bedragen dan de provisie over één jaar, berekend naar het gemiddelde van de laatste vijf jaren, of – indien de agentuurovereenkomst korter heeft geduurd – naar het gemiddelde van de gehele duur daarvan.

De handelsagent moet binnen één jaar aanspraak na beëindiging van de overeenkomst aanspraak maken op de klantenvergoeding.